Bäst i test

Patientdatasystemet Esko har upprepade gånger i användarundersökningar bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem. Esko har i sin egen serie konstaterats vara det bästa systemet i Patientdatasystem som läkarens arbetsverktyg 2010, 2014, 2017 och 2021 samt även det bästa datasystemet för finska sjukskötare i en undersökning gjord av THL år 2020.

Studien Patientdatasystem som läkarens arbetsverktyg

Läkarna ansåg Esko vara ett patientdatasystem som fungerar klart bättre i studien Patientdatasystem som läkarens arbetsverktyg år 2021.  I studien fick Esko skolvitsordet 8,7, då genomsnittet för alla system som bedömdes var 6,7.

Studien Patientdatasystem som läkarens arbetsverktyg genomfördes fyra gånger och forskargruppen omfattade forskare från Aalto-universitetet, Uleåborgs Universitet, Institutionen för hälsa och välfärd och Läkarförbundet.

I studien bedömdes Esko vara det bästa patientdatasystemet inom sjukhussektorn för alla egenskaper som mättes i studien.  Dessa var teknisk funktion, användbarhet samt samarbete och informationsutbyte.

Användarna gav Esko skolvitsordet 8,7, med vilket Esko klart blev det bästa patientdatasystemet i studien.  Esko bedömdes även år 2017 vara det bästa systemet i en motsvarande studie.

I jämförelse med tidigare har Esko fått försprång: år 2017 fick Esko skolvitsordet 7,6 och det nästa bästa systemet fick 7,4.  I det nu publicerade materialet var Eskos vitsord 8,7 och det nästa bästa systemet 7,7.

Mer information om studien (på finska): https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/tutkimus-laakarien-kokemuksista-potilastietojarjestelmissa-on-edelleen-kehitettavaa/

Studien Datasystem som stöd i sjukskötarnas arbete

Esko konstaterades vara det bästa datasystemet i kategorin offentligt sjukhus i studien för sjukskötare som THL gjorde år 2020.

I studien som Institutet för hälsa och välfärd gjorde “Datasystem som stöd i sjukskötares arbete i olika verksamhetsmiljöer: erfarenheter för varje varumärke” upplevdes patientdatasystemet Esko i sjukhusmiljö vara det system som bäst stöder organisationens interna informationsutbyte, nyttigast, lättast för att genomföra rutinuppgifter samt det stabilaste och snabbaste systemet.

Enkäten genomfördes våren 2020 och 3912 sjukskötare svarade på den, varav majoriteten arbetade på ett offentligt sjukhus, hälsocentral, socialsektorn eller den privata sektorn.  Vid bedömning för skolvitsord fick Esko i det offentliga sjukhusets verksamhetsmiljö det klart bästa vitsordet 8,2.  I ifrågavarande kategori fördelades vitsorden mellan 5,6–8,2.  Inget annat system utöver Esko fick vitsordet 8 eller över det.

 

Länk till studien (på engelska): https://journal.fi/finjehew/article/view/95704

Användarnas kommentarer

Esko har från början utvecklats tillsammans med användarna.  En kontinuerlig dialog med social- och hälsovårdspersonal har en central betydelse i systemutvecklingen. Användarna är generellt sett mycket nöjda med Esko.

Kontaktuppgifter

Vill du höra mer om systemet Esko och dess möjligheter? Ring eller lämna ett meddelande via vår kontaktsida

ta kontakt med oss